Nieuws

Nieuwsoverzicht Vallei en Veluwe

Hoe weten we of we de goede dingen doen?

Afvinken.jpegdonderdag 05 maart 2020 20:00 Eén van de taken van het Algemeen Bestuur van het waterschap is om te controleren of de werkzaamheden effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Sommige waterschapsbesturen hebben daarvoor net als gemeenten en provincies een speciale rekenkamer(commissie) benoemd, die regelmatig onafhankelijk onderzoek doet naar bepaalde onderwerpen. In waterschap Vallei Veluwe is dat niet het geval. Op 4 maart 2020 sprak het Algemeen Bestuur over de vraag of hier verandering in moet komen. lees verder

Op weg naar een Bestuursagenda 2019-2023

Kantoor Waterschapwoensdag 16 oktober 2019 22:00 Kenmerkend voor het waterschap Vallei en Veluwe is dat alle fracties één gezamenlijk document met de ambities voor deze bestuursperiode opstellen. Het is dus niet ‘de meerderheid plus één’, maar ‘iedere stem telt’. Het document waarin de ambities worden uitgewerkt heet de ‘Bestuursagenda’.

Na eerdere voorbereidende gesprekken vond op 16 oktober 2019 een bijeenkomst met alle bestuurs- en commissieleden plaats. Vanuit de ChristenUnie waren Gerard van den Brandhof, Carlo van Dijk en Bert Zijlstra hierbij aanwezig. lees verder

Excursie Waardevol Brummen

zaterdag 21 september 2019 20:00 Een goed klimaat voor samenwerking

Op 21 september 2019 waren de leden van het Algemeen Bestuur uitgenodigd voor een fietsexcursie in de gemeente Brummen. In die gemeente coördineert het waterschap de uitvoering van het project WaardeVOL Brummen. VOL staat voor Voorstonden, Oekense Beek en Leusveld. Doel van de excursie was om in de praktijk te zien welke opgave het waterschap in dit gebied heeft. En hoe het waterschap met diverse belangenhouders (inwoners, boeren en Natuurmonumenten) samenwerkt.
Het project heeft als doel het tegengaan van wateroverlast én verdroging en het vergroten van de biodiversiteit. Het grondwaterpeil in dit gebied verandert erg gedurende het jaar. Er zijn natte winters, waarin het water bijna of zelfs helemaal tot aan het grondoppervlak staat. Daarop volgen droge zomers met juist een laag grondwaterpeil.

Tijdens de fietstocht door het gebied vertelden diverse betrokkenen over hun belang en aandeel in het project. Natuurmonumenten voert werkzaamheden die gericht zijn op het beter vasthouden van het water in de droge zomers en het vergroten van de biodiversiteit. De agrarische sector vertelde hoe landbouw, veeteelt en natuurontwikkeling samengaan in het gebied, en ook welke consequenties daar aan zitten. Ondanks lokale samenwerking tussen partijen, kan regelgeving van hogere overheden belemmerend werken. Een actueel voorbeeld daarvan is de problematiek rondom stikstof.

Inwoners van het gebied hebben zich in het verleden overvallen gevoeld door de plannen van het waterschap. Tegenwoordig voelen zij zich betrokken en gewaardeerd als samenwerkingspartner. Enkele inwoners denken en doen actief mee om de doelstelling (wateroverlast én verdroging tegengaan en het vergroten van de biodiversiteit) te halen én een prettig woonklimaat te behouden. Een geslaagd voorbeeld van burgerparticipatie dus.

Tijdens de excursie werd ook duidelijk dat burgerparticipatie niet hetzelfde is als ‘u vraagt, wij draaien’. Hoewel bij WaardeVOL Brummen vaak win-win-oplossingen worden gezocht en gevonden, blijven belangen soms tegenstrijdig en zal dan een keuze worden gemaakt.

Eind 2019 is zo'n belangrijk moment, omdat dan een schetsontwerp voor het gebied gereed is. Via bewonersavonden kunnen ook andere inwoners hun inbreng leveren voor dat schetsontwerp. Nadat het schetsontwerp is opgesteld, wordt het aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Daarna volgt de verdere uitwerking en kunnen de noodzakelijke planologische procedures worden gestart. lees verder

Een voorspelbare overheid

Een voorspelbare overheid.jpegdonderdag 15 augustus 2019 19:33 Op 10 juli heeft het algemeen bestuur de Voorjaarsbrief 2020 besproken. In deze brief staan de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting voor 2020 en daarna. Een belangrijk onderwerp dus, maar om een aantal redenen op een bijzonder moment
1. Er zijn in maart 2019 verkiezingen geweest voor een nieuw bestuur.
2. Dat nieuwe bestuur is nog bezig met het opstellen van een bestuursagenda, waarin de
prioriteiten voor de komende jaren worden bepaald.
3. Het nieuwe bestuur is in principe heel tevreden met de uitgangspunten die in de afgelopen jaren zijn bepaald.
4. Er is een landelijke discussie gaande over een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen.
5. Er zijn discussies gaande over belangrijke thema’s zoals klimaatadaptatie, circulariteit en
energie. De droogte van dit jaar en vorig jaar maakt het enorme belang goed duidelijk.
6. Er is een beleidsnota in voorbereiding over de risico’s die het waterschap loopt en de (financiële) buffer die daarvoor nodig is.
Er gebeurt dus heel veel tegelijkertijd.

De ChristenUnie heeft daarom vooral het belang om dingen in samenhang te bezien benadrukt. Het risico om bestuurlijke, financiële en organisatorische zaken afzonderlijk op te pakken is immers dat dingen dubbel gebeuren of niet meer goed op elkaar aansluiten. Dat past niet bij onze wens om als overheid ‘voorspelbaar’ te zijn: voor inwoners, bedrijven en instellingen moet duidelijk zijn wat zij van het waterschap kunnen verwachten en wat het waterschap van hen verwacht.
Het college van Dijkgraaf en Heemraden herkende dit belang. Daarom is de afspraak gemaakt dat de nieuwe beleidsnota over risico’s in de eerstvolgende begroting wordt verwerkt. lees verder

Wat heb ik als burger met het waterschap te maken?

Carla Dik & Gerard van den Brandhof.jpgwoensdag 13 maart 2019 22:00 We betalen allemaal belasting aan het waterschap. Ten eerste voor het zuiveren van het rioolwater. Dat gebeurt voor de regio Putten, Ermelo en Harderwijk op de zuiveringsinstallatie in Harderwijk.
Ten tweede betalen we belasting voor het onderhoud van de dijken en watergangen, dus de waterveiligheid en voor voldoende en schoon water. Het bestuur stelt de hoogte van de belastingen vast op basis van de te verwachte uitgaven voor onderhoud en beheer, maar ook om gewenste investeringen mogelijk te maken. Over het nut en de noodzaak van investeringen wordt verschillend gedacht. De ChristenUnie wil met een brede blik kijken naar de taken van het waterschap en wil met het oog op de toekomst duurzame investeringen doen in het waterbeheer. Een voorbeeld is de Bio Energie Centrale in Harderwijk, waar op het terrein van de rioolzuivering koemest met andere producten wordt omgezet in groen gas. Deze installatie verdient zich in zo’n 7 jaar terug. lees verder