Start

Hoe weten we of we de goede dingen doen?

Afvinken.jpegdonderdag 05 maart 2020 20:00 Eén van de taken van het Algemeen Bestuur van het waterschap is om te controleren of de werkzaamheden effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Sommige waterschapsbesturen hebben daarvoor net als gemeenten en provincies een speciale rekenkamer(commissie) benoemd, die regelmatig onafhankelijk onderzoek doet naar bepaalde onderwerpen. In waterschap Vallei Veluwe is dat niet het geval. Op 4 maart 2020 sprak het Algemeen Bestuur over de vraag of hier verandering in moet komen. lees verder

Op weg naar een Bestuursagenda 2019-2023

Kantoor Waterschapwoensdag 16 oktober 2019 22:00 Kenmerkend voor het waterschap Vallei en Veluwe is dat alle fracties één gezamenlijk document met de ambities voor deze bestuursperiode opstellen. Het is dus niet ‘de meerderheid plus één’, maar ‘iedere stem telt’. Het document waarin de ambities worden uitgewerkt heet de ‘Bestuursagenda’.

Na eerdere voorbereidende gesprekken vond op 16 oktober 2019 een bijeenkomst met alle bestuurs- en commissieleden plaats. Vanuit de ChristenUnie waren Gerard van den Brandhof, Carlo van Dijk en Bert Zijlstra hierbij aanwezig. lees verder

Excursie Waardevol Brummen

zaterdag 21 september 2019 20:00 Een goed klimaat voor samenwerking

Op 21 september 2019 waren de leden van het Algemeen Bestuur uitgenodigd voor een fietsexcursie in de gemeente Brummen. In die gemeente coördineert het waterschap de uitvoering van het project WaardeVOL Brummen. VOL staat voor Voorstonden, Oekense Beek en Leusveld. Doel van de excursie was om in de praktijk te zien welke opgave het waterschap in dit gebied heeft. En hoe het waterschap met diverse belangenhouders (inwoners, boeren en Natuurmonumenten) samenwerkt.
Het project heeft als doel het tegengaan van wateroverlast én verdroging en het vergroten van de biodiversiteit. Het grondwaterpeil in dit gebied verandert erg gedurende het jaar. Er zijn natte winters, waarin het water bijna of zelfs helemaal tot aan het grondoppervlak staat. Daarop volgen droge zomers met juist een laag grondwaterpeil.

Tijdens de fietstocht door het gebied vertelden diverse betrokkenen over hun belang en aandeel in het project. Natuurmonumenten voert werkzaamheden die gericht zijn op het beter vasthouden van het water in de droge zomers en het vergroten van de biodiversiteit. De agrarische sector vertelde hoe landbouw, veeteelt en natuurontwikkeling samengaan in het gebied, en ook welke consequenties daar aan zitten. Ondanks lokale samenwerking tussen partijen, kan regelgeving van hogere overheden belemmerend werken. Een actueel voorbeeld daarvan is de problematiek rondom stikstof.

Inwoners van het gebied hebben zich in het verleden overvallen gevoeld door de plannen van het waterschap. Tegenwoordig voelen zij zich betrokken en gewaardeerd als samenwerkingspartner. Enkele inwoners denken en doen actief mee om de doelstelling (wateroverlast én verdroging tegengaan en het vergroten van de biodiversiteit) te halen én een prettig woonklimaat te behouden. Een geslaagd voorbeeld van burgerparticipatie dus.

Tijdens de excursie werd ook duidelijk dat burgerparticipatie niet hetzelfde is als ‘u vraagt, wij draaien’. Hoewel bij WaardeVOL Brummen vaak win-win-oplossingen worden gezocht en gevonden, blijven belangen soms tegenstrijdig en zal dan een keuze worden gemaakt.

Eind 2019 is zo'n belangrijk moment, omdat dan een schetsontwerp voor het gebied gereed is. Via bewonersavonden kunnen ook andere inwoners hun inbreng leveren voor dat schetsontwerp. Nadat het schetsontwerp is opgesteld, wordt het aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Daarna volgt de verdere uitwerking en kunnen de noodzakelijke planologische procedures worden gestart. lees verder