Mijn stem stemhulp

Hierbij onze toelichting op onze stellingname in Mijn Stem:

Stelling Antwoord Toelichting
Als waterschap investeren in recreatieprojecten Neutraal Dit is zeker mogelijk. Tenminste, áls dat bijdraagt aan taken waar het waterschap voor verantwoordelijk is. Dat is bijvoorbeeld zo bij het Apeldoorns Kanaal. Dankzij onze investering wordt die omgeving nog mooier en dus aantrekkelijker voor recreatie
Maak een keuze. Om vervuiling van water tegen te gaan vooral inzetten op preventie of handhaving Merendeels preventie Voorkomen is beter dan genezen. Wij zijn voor een aanpak van de oorzaak. Dus de bron van vervuiling. Daarom werken we bijvoorbeeld aan een schoon erf bij agrariërs en een goede wasplaats bij bedrijven. Het resultaat is schoner oppervlaktewater.
Inwonersinitiatieven met geld van het waterschap ondersteunen Mee eens U kent uw eigen leefomgeving als beste. Goede initiatieven die een bijdrage leveren aan de taken van het Waterschap omarmen en ondersteunen we dan ook graag.
Extra kosten maken om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater Mee eens Afvalwater bevat waardevolle grondstoffen zoals fosfaat. Die terugwinnen is goed voor de waterkwaliteit én voor uw portemonnee. Wij wegen daarom steeds af of de extra kosten op termijn worden terugverdiend
Inwoners laten meebeslissen over de uitvoering van projecten Helemaal eens Het is uw leefomgeving. Van uw kennis van het gebied maken wij graag gebruik. Dat helpt ons om betere beslissingen te nemen. Zo wordt uw leefomgeving mooier. We wegen hierbij natuurlijk alle belangen mee en richten ons op de lange(re) termijn.
Maak een keuze: alleen dijken versterken of bij dijkversterking meteen investeren in omliggend gebied bij dijkversterking meteen investeren in omliggend gebied Dijkversterkingen zijn ingrijpend voor betrokken inwoners. Wij vinden het normaal dat zij in een mooie omgeving willen blijven wonen. Door slim te werken is het mogelijk veiligheid en een aantrekkelijk gebied voor natuur en recreatie te combineren.
Subsidies verstrekken voor de aanschaf van een regenton Mee oneens Liever geven we u belastingkorting als u uw tuin groener maakt. Zo draagt u bij aan een betere grondwaterstand, vergroot u de biodiversiteit én beperkt u de gevolgen van droogte.
Maak een keuze. In geval van droogte water eerst naar: natuurgebieden of landbouwgebieden Neutraal Dit is geen realistische keuze. Want situatie en belangen verschillen per gebied. Wij zorgen voor een duurzaam watersysteem in zowel landbouw- als natuurgebieden. Om de natuur mooi te houden én ervoor zorgen dat boeren u kunnen voorzien van voedsel.
Extra kosten maken zodat je in alle recreatieve wateren kunt zwemmen Mee oneens Er zijn voldoende goede zwemlocaties in ons gebied. Wij zorgen ervoor dat u in dit water kunt blijven zwemmen. Bijvoorbeeld door blauwalg tegen te gaan. Ook maken we andere vormen van recreatie mogelijk, zoals varen, vissen en schaatsen.
Maak een keuze. Opbrengsten uit opwekken van energie: investeren in het waterschap of korting op belasting Korting op belasting Wij gunnen u lagere lasten. Het is dan verstandig om nú te investeren in zelf energie opwekken. Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen betekent ook: minder CO2 uitstoot. Voordeel dus voor zowel milieu en klimaat als uw belastingtarief.
Alleen focussen op de kerntaken van het waterschap Helemaal oneens Waterkwaliteit en veiligheid zijn van levensbelang. En omdat wij streven naar maximale maatschappelijke kwaliteit werken we óók aan schone energie, een beter milieu en een mooi landschap. In samenwerking met u, bedrijven, organisaties en andere overheden.
Meer geld uittrekken voor herstel van natuur Neutraal Dit is mogelijk, maar geen doel op zich. Wij zien kansen als de investering bijdraagt aan taken waar het waterschap voor verantwoordelijk is. Dat is bijvoorbeeld zo bij het Apeldoorns Kanaal. Ook de natuur profiteert daar van onze bijdrage.
Dijken meer toegankelijk maken voor recreatieve functies Helemaal eens Hoe mooi is uitzicht op water! Waar mogelijk, maken we dijken en kanaaloevers voor u toegankelijk. Een doorgaande route langs Randmeren, IJssel en Nederrijn voor fieters en wandelaars vergroot de beleving van dit aantrekkelijke landschap.
Maak een keuze. Kennis van het waterschap ter beschikking stellen aan ontwikkelingslanden: actief promoten of alleen op verzoek uitgeven Alleen op verzoek uitgeven Wij delen kennis en kunde op verzoek. Dit in een volwaardige relatie met buitenlandse partners, waaronder ontwikkelingslanden. Daar leren we ook zelf van. Samenwerking is altijd concreet, tijdelijk en gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid.
Waterschapsbelasting mag met meer dan de inflatie stijgen Neutraal Het takenpakket van waterschappen is de afgelopen jaren uitgebreid. Dit zorgt voor meer kosten. Door opwekking en besparing van energie en winning van grondstoffen willen wij kosten besparen, zodat het belastingtarief zo laag mogelijk blijft.
Waterschapsbelasting jaarlijks met €10,- verhogen om duurzamer te werken Mee oneens Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede opvang van regenwater. We helpen ze met kennis en geld om wijken klimaatbestendig te maken. Zo is uw straat beter bestand tegen extreme buien en wordt uw woning beschermd tegen wateroverlast.
Waterschapsbelasting kwijtschelden voor minima Helemaal mee eens Zeker! Want leven in armoede is erg. We willen de norm voor kwijtschelding gelijktrekken met die van gemeenten. Kwijtschelding van gemeentelijke belasting, moet bovendien ook automatisch leiden tot kwijtschelding van waterschapsbelasting.
Geld vrijmaken voor het behouden van historisch erfgoed Mee eens Oude watermolens, gemalen en sluisjes hebben cultuurhistorische waarde. Het zijn zichtbare herinneringen aan onze strijd tegen en samenwerking met het water. Erfgoed dus. En met de directe omgeving erbij een uniek landschap om van te genieten.
Waterschapsbelasting voor natuurbeheerders verhogen Helemaal oneens Deze belasting moet juist worden afgeschaft! Natuurbeheer is in het belang van de hele samenleving. Natuurlijk vanwege recreatie en toerisme. Maar vooral ook vanwege de mogelijkheden voor waterberging. Dan werkt belasting heffen averechts.
Extra investeren in natuurvriendelijke oevers Neutraal Dit is mogelijk, maar we kijken liever breder. Dat betekent aandacht voor natuur en ecologie, maar ook voor veiligheid, onderhoud en recreatie. Een integrale benadering dus. De specifieke situatie van een plek is bepalend.
Zuiveringsheffing voor huishoudens afhankelijk maken van het aantal gezinsleden Neutraal Wij vinden betalen naar gebruik van water het eerlijkst. Ouderen en jonge gezinnen produceren minder afvalwater dan tweeverdieners of gezinnen met pubers. Een zuiveringsheffing gebaseerd op drinkwaterverbruik stimuleert het bewust omgaan met water.
Meer geld vrijmaken voor het herstel van de biodiversiteit Neutraal De afname van bijen, vlinders en insecten is schrikbarend. Ecologie is kwetsbaar. Daarom willen wij maaibeleid gericht op het vergroten van de biodiversiteit op onze dijken en terreinen. Vaak is ánders beheren al voldoende.
Extra geld vrijmaken voor innovatie Neutraal Wij willen toekomstbestendig zijn én lage kosten. We zien kansen voor innovatieve toepassingen bij energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Dat gaat meer opleveren dan dat het kost.