Kandidaten 2019

We hebben voor ons waterschap een prachtige lijst met kandidaten kunnen opstellen. Als u deze lijst bekijkt, zult u ook uit uw eigen gemeente een kandidaat tegenkomen. Mocht u met hem of haar eens van gedachten willen wisselen, of in contact willen komen met andere kandidaten, steer dan een e-mail.

Naam Woonplaats (Gemeente)
1 Gerard van den Brandhof Putten
2 Stephan de Bruin Emst (Epe)
3 Carlo van Dijk Oldebroek
4 Bert Zijlstra Hoogland (Amersfoort)
5 David Jan van Harten Barneveld
6 Mark Zantvoort Wageningen
7 Gijs van den Brink Elburg
8 Hendrik Jan Berenschot Wageningen
9 Peter Nagel Bunschoten
10 Roelof Veen Apeldoorn
11 Harke Dijksterhuis Nijkerk
12 Engbert Stroobosscher Veenendaal
13 Jos van Heuveln Bennekom (Ede)
14 Jenny van de Weg-Kruidhof Oosterwolde (Oldebroek)
15 Wout van den Brink Leusden
16 Ben van der Linde Wapenveld (Heerde)
17 Pieter Plug Ede
18 Marcel Companjen Harderwijk
19 André van Roshum Baarn
20 Evert Leusink Nunspeet
21 Jan Willem Kooiman Ede
22 Maroeska Veldkamp-Magré Elburg
23 Tom Nederveen Ermelo
24 Tonnis van Dijk Scherpenzeel
25 Jacobien van der Worp-Westerik Hattem
26 Harrie Dijkhuizen Soest
27 Jolanda de Heer-Verheij Veenendaal
28 Marleen Treep-Wolfswinkel Woudenberg
29 Bert Pruim Brummen
30 Huig Markus Renkum
31 Jan Willem Gunnink Eemnes
32 Kees de Heer Amersfoort
33 Jef Landman Bunschoten
34 Sander van 't Foort Renswoude

1. Gerard van den Brandhof - Voor een transparant en open bestuur

Met mijn achtergrond als Civiel Ingenieur raakte ik in 1998 al betrokken bij het bestuur van waterschap Veluwe. In al die jaren heb ik me in grote mate betrokken gevoeld bij het werk van de waterschappen. Van 2009 tot 2015 mocht ik als heemraad deelnemen aan het dagelijks bestuur.
We zien dat de rol van het waterschap in al die jaren sterk is veranderd. Vroeger werd het bestuur met name bepaald bij de kerntaken waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit en vierde het adagium "Wie betaalt, die bepaalt" hoogtij. Nu zien we dat het waterschap in het midden van de samenleving staat en een belangrijke rol speelt als gebiedsregisseur. Samenwerken aan water is het adagium. En daarbij beperken we ons niet tot het rioolwater, het oppervlaktewater en het grondwater in het buitengebied, maar wordt het waterbeheer integraal aangepakt met provincies, gemeenten en betrokkenen, en wordt ook gekeken naar regenwater en grondwaterstromen.
We staan voor enorme uitdagingen in onze samenleving. De klimaatverandering zal zeespiegel stijging veroorzaken, en zorgt voor meer hoosbuien met wateroverlast en periodes van grote droogte en heeft dus grote gevolgen voor het waterbeheer. We zullen met onze partners en alle inwoners van ons waterschap moeten zoeken naar oplossingen. Dat vraagt om een ander type bestuurder. Voor deze noodzakelijke bestuurlijke vernieuwing wil ik me ook de komende vier jaar graag inzetten.

2. Stephan de Bruin - Via gedragen gebiedsprocessen naar een klimaatbestendige leefomgeving met maatschappelijke meerwaarde

Hoe mooi is de dynamiek van water! Hoe heerlijk is het om erin te zwemmen, erop te varen, erbij te vissen en erop te schaatsen. De ChristenUnie voelt zich verantwoordelijk voor onze kwetsbare aarde, het is Gods schepping. Als woordvoerder van dit thema streef ik ernaar dat oppervlaktewater, dijken en terreinen van het waterschap beschikbaar worden gesteld voor recreatie en educatie zodat u als betalende inwoner er ook van kan genieten. Zo kunnen fiets-, wandel- en klompenpaden vaak prima gecombineerd worden met waterfuncties. 
Het Apeldoorns Kanaal -waar ik zelf vlakbij woon- is daar een mooi voorbeeld van. Het waterschap investeert in de beleefbaarheid van dit prachtige en cultureel-historisch waardevolle kanaal waardoor de omgeving ervan nog aantrekkelijker wordt. Het is mooi om te zien dat ook betrokken inwoners zich enthousiast inzetten voor watergebonden activiteiten. Deze vorm van participatie ondersteunen we. Met ideeën, initiatieven en evenementen ontstaat er zo een prachtige schakel van beleving. Als vertegenwoordiger van de ChristenUnie ben ik blij met deze ontwikkelingen. Het het waterschap neemt een moderne én dienstbare houding in en creëert zo maatschappelijke meerwaarde.

Water boeit mij al sinds ik als kind dammen bouwde in de Lunterse Beek. Een studie Watermanagement in Delft en mijn passie voor water(beheer) motiveren mij bij mijn huidige rol als lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Mijn kracht is het snel uiteenrafelen en doorgronden van complexe (technische) vraagstukken. Met de opgedane dossierkennis geeft mij dat een goede basis voor de toetsende en kaderstellende rol als bestuurder. Een waterschap dat vol inzet op een klimaatbestendige leefomgeving, maatschappelijke meerwaarde, duurzame ontwikkelingen en gedragen gebiedsprocessen -met volwaardige participatie, communicatie en draagvlak- is voor mij essentieel.

Samen met mijn vrouw en 4 kinderen wonen we in Emst, prachtig gelegen tussen de bossen van de Veluwe en de polders van de IJssel. We genieten elke dag van de 'mooie streken' die Gelderland ons biedt.

3. Carlo van Dijk – Durven, ondernemen, samenwerken aan resultaat

De reden om me kandidaat te stellen is dat ik verbinding wil bevorderen tussen partijen en thema’s die nu nog vaak tegenover elkaar lijken te staan.
Ik zie mogelijkheid om waterveiligheid, natuurontwikkeling en ondernemerschap met elkaar te combineren. Bij dit laatste denk ik bijvoorbeeld aan een rol voor het waterschap als ‘eerste klant’ van een nieuw product. Of het durven toepassen van nieuwe technieken om meer te bereiken voor klimaat, energietransitie en hergebruik van grondstoffen.
Waar ik aan ga werken is dat ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden, en landbouw en natuurbeheer hier samen resultaten boeken.
Waarom ik daarvoor geschikt ben, is dat ik een samenwerkingsgerichte houding heb en me goed kan verplaatsen in de belangen van anderen. Daardoor gaat het zoeken en vinden van verbinding mij gemakkelijk af.
Mijn manier van politiek bedrijven is informeel en doelgericht

4. Bert Zijlstra - Verantwoord bestuur voor mens, dier en natuur

Ik wil graag een bijdrage gaan leveren aan een verantwoord en dienstbaar waterbeheer. En bij waterbeheer ook rekening te houden  met de volle breedte van de ruimtelijke inrichting van, en zorg voor, het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe.
Vanuit de overtuiging dat zorg voor water, en breder gezien van de aarde, ons is toevertrouwd door de Schepper. Water en vraagstukken rondom water hebben mij altijd geboeid. En ik wil graag met nuchterheid en bezieling meedenken bij scherpe keuzes die door het waterschap de komende jaren gemaakt moeten worden.  Het gaat bij die keuzes om een goede samenhang en balans in activiteiten en maatregelen gericht op veilig, schoon, duurzaam en voldoende water. Met oog voor de effecten en de nieuwe betekenis van klimaatverandering op langere termijn, inclusief milieu- en natuuraspecten.
Met name stijging van de zeespiegel, daling van de bodem en toename van extremen in het weer stelt ons voor grote opgaven. Opgaven die tevens aanpassingen en veranderingen vragen van de organisatie en het bestuur van waterschappen. Belangrijk is of we met elkaar gaandeweg de beste oplossingsrichtingen kunnen vinden en kiezen. Onderdeel van dat proces te mogen zijn motiveert mij en zie ik als een prachtige uitdaging.
Ik ben een groot aantal jaren werkzaam geweest in verschillende sectoren van het bedrijfsleven. Een belangrijk deel daarvan in management- en directiefuncties (financieel en algemeen). De laatste jaren was ik in dienst bij bedrijven die, in verband met hun productieprocessen, tevens beschikten over waterzuiveringsinstallaties.
Sinds kort werk ik parttime als (brede) adviseur op velerlei gebied. En mede daardoor heb  ik (voldoende) tijd beschikbaar om me in te gaan zetten voor de bestuurlijke kant van het waterschap. 

5. David Jan van Harten - Voor een veilige en duurzame toekomst

Ik ben 55 jaar, getrouwd met Lia. Samen hebben we 5 kinderen waarvan er 3 elders studeren. Ik woon ruim 30 jaar in het gebied van Vallei en Veluwe, het grootste gedeelte daarvan in het dorp Barneveld.
Ik ben sinds mijn opleiding in de weg- en waterbouw werkzaam in de ICT. Het thema water heeft wel altijd mijn interesse gehouden.
Als Christen hebben we verantwoordelijkheid gekregen zorg te dragen voor de schepping. Ik vind het daarom belangrijk dat we zo duurzaam mogelijk omgaan met milieu en energie. Ik heb daarom zelf (al sinds 2003) zonnepanelen op mijn dak en heb ook andere mogelijkheden benut om ons huis zo energiezuinig mogelijk te maken. Ik probeer dat ook met anderen te delen, bijvoorbeeld door mijn huis open te stellen tijdens de jaarlijkse duurzame huizenroute.
Sinds juli 2018 maak den ik lid van het algemeen bestuur van Vallei en Veluwe. Duurzaamheid is binnen het waterschap een belangrijk thema. Ik wil me graag ook de komende vier jaar inzetten om de taken van het waterschap zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Ik ben er van overtuigd dat dat op termijn zelf lagere lasten oplevert.

6. Mark Zandvoort - Voor een rechtvaardige manier veiliger en duurzamer maken van de fysieke leefomgeving

Als een sociaal en nieuwsgierig persoon zoek ik altijd naar koppelingen tussen personen en informatie.
Ik heb een open en leergierige houding, politieke sensitiviteit en ben een systeemdenker die kennis, waarden en argumenten graag beziet vanuit het geheel en met oog voor de mens achter standpunten.

In mijn functie bij Wageningen UR (Feb. 2018-heden), doe ik onderzoek op water en infrastructuurthema’s met specifiek aandacht voor de vervangingsopgave van natte infrastructuur i.o.v. Rijkswaterstaat.

Binnen de ChristenUnie ben ik lid van de thematische Partijcommissie Duurzaamheid, Landbouw en Voedsel. Bij Perspectief bracht ik mijn expertise in op de portefeuille ruimtelijke ordening en duurzaamheid en was ik verantwoordelijk voor de leiding van de denktank en externe communicatie.

Ik ben getrouwd met Ruth, vader van Roos en Eva en eigenaar van onze hond Gijs.
In mijn vrije tijd hou ik van lezen, vriendschappen, zeilen en reizen.

7. Gijs van den Brink -  Wijs omgaan met het water van nu schept perspectief voor de toekomst

Gijs van den Brink is getrouwd met Annet en vader van drie en grootvader van twee kinderen.
Wij zijn lid van de Hervormde PKN Gemeente in Elburg.

In het dagelijks leven werk ik vooral als interim – directeur in het primair onderwijs op scholen in het hele land.
Daarnaast ben ik secretaris van SBNL Natuurfonds en scheidsrechter voor de jeugd bij de KNVB.

Ik heb ruim 10 jaar politieke ervaring (gemeente Oldebroek en provincie Gelderland).

8. Hendrik Jan Berenschot - Voor veilige dijken, goede rioolwaterzuivering, herstelde natuur d.m.v. bodem/grond- en oppervlaktewater en goede (agrarische) bedrijfsvoering.

Van jongs af aan ben ik al groot natuurliefhebber en struinde dan ook met de kijker door de polders van het midden Delfland. Hierbij ben ik over en in vele slootjes gesprongen. Nu 54 jaar, heb ik deze passie nog steeds, al ben ik met dat springen gestopt. Deze ervaring is in de loop van de jaren aangevuld met kennis van het land opgedaan door opleiding en werkervaring bij Staatsbosbeheer en het Waterschap De Dommel. Deze kennis wil ik graag inzetten voor u om met vernieuwende ideeën ons Waterschap nog mooier en waar mogelijk duurzamer te maken. Dit in overleg met eigenaren, natuurterreinbeheerders, gemeenten, provincies en het (agrarisch) bedrijfsleven.

Ik wil met u kunnen genieten van de weidevogels, helder- en gezond (zwem)water.

Dit alles doe ik vanuit de gedachte dat we dit land van God hebben ontvangen en het op een verantwoorde manier mogen beheren. Mijn liefde voor de natuurlijke omgeving heb ik meegekregen en deze gave wil ik graag voor u inzetten!

Kerkelijk ben ik evangelisch opgevoed in Delft, tijdens mijn studie en daarna bij V.E.G. De Hoeksteen in Velp, door verhuizing naar Wageningen bij de Vineyard aldaar en nu maak ik deel uit van de Schuilplaats in Ede

Mijn bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan als commissielid, raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Wageningen. En voorzitter van de lokale afdeling van de ChristenUnie. Daarnaast ben ik vaak betrokken bij het opstarten van nieuwe stichtingen of ideeën bijv. Isofa (schuldhulp in Wageningen) en binnen A Rocha (Int. christelijke natuurbeschermingsvereniging).