Speerpunten

Inleiding

Waterschap
Waarom doet een politieke partij mee aan de waterschapsverkiezingen? En waarom zou een christelijke partij als de ChristenUnie van toegevoegde waarde zijn in het bestuur van het Waterschap? Twee vragen die menig kiezer zich stelt, en die we in het voorliggend programma met speerpunten overtuigend willen beantwoorden

Cultuuropdracht
Direct nadat God de mens geschapen had, kreeg hij al een opdracht van God: de cultuuropdracht of het cultuurmandaat. U kunt het lezen in Genesis 1 vers 27-28. De mens gaat volgens het Bijbelboek Genesis niet zelf ‘er iets bij scheppen’, maar hij gaat gebruiken wat God reeds geschapen heeft. Hij moet de aarde bewerken en bewaren. Beheren, niet beheersen. Als hij de NATUUR gaat gebruiken, brengt hij die in ontwikkeling, in cultuur, en komt hijzelf tot ontplooiing. Waar we als christenen dus voor staan is een verantwoord benutten van Gods schepping. We willen er voor te zorgen dat niet alleen wij, maar ook onze kinderen daar duurzaam mee omgaan.

Levensbelang
Zonder water groeit er niets. Zowel de mens, de natuur als de economie kunnen niet zonder water. Water vormt een essentieel onderdeel van onze scheppingsopdracht en is de kerntaak van het waterschap. De kerntaken van het waterschap -veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater- zijn van cruciaal belang voor onze samenleving en geven invulling aan onze cultuuropdracht van God.

Samenwerking
Als christelijke partij zijn we ons zeer bewust van ons cultuurmandaat en willen dat in het bestuur van het waterschap concreet vorm geven. Het waterschap kan haar werk alleen uitvoeren als zij samenwerkt met de inwoners en bedrijven in haar beheergebied, maar vooral ook met de andere overheden. De ChristenUnie heeft hét voordeel dat zij ook vertegenwoordigd is in andere bestuurslichamen zodat er informatie-uitwisseling en ‘kruisbestuiving’ op verschillende bestuurslagen kan plaatsvinden. Wij hebben juist in het gebied van Vallei en Veluwe vele vertegenwoordigers in colleges, gemeenteraden en staten. Twee van de vijf Tweede Kamerleden wonen in ons gebied. Ook zijn er goede contacten met de Eerste Kamerleden en de Europafractie. Deze connecties zijn cruciaal om de belangen van het waterschap, en daarmee het belang van water, in alle bestuurslichamen te dienen.

Continuïteit
We willen ons sterk maken om de doelen uit die langetermijnvisie te realiseren. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze langetermijnvisie ten goede komt aan onze inwoners, bedrijven, het klimaat/milieu en de natuur/ecologie. De lange termijnvisie heeft in de afgelopen periode geleid tot een Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) die nog concreter ingaat op de lange termijn doelen, en gemeenten kan helpen in het formuleren van de gemeentelijke omgevingsvisie. Door het aangeven van speerpunten leggen we een aantal accenten die wat ons betreft van toegevoegde waarde kunnen zijn bij het bereiken van de gestelde doelen.

Speerpunten

 In de langetermijnvisie heeft Waterschap Vallei en Veluwe 6 toekomstbeelden geformuleerd:

  1. We sturen de waterhuishouding aan als één systeem;
  2. We focussen meer op stedelijk gebied;
  3. De risicobenadering is ons uitgangspunt voor veiligheid;
  4. De huidige zuiveringscapaciteit is voldoende;
  5. We winnen grondstoffen en energie;
  6. We zijn integraal grondwaterbeheerder;

Bij elk van deze toekomstbeelden willen we als ChristenUnie een speerpunt aanbrengen.

1.     We sturen de waterhuishouding aan als één systeem

Een gezamenlijke benadering en afweging van de waterhuishouding kan er voor zorgen dat de beschikbare hoeveelheid water, en de verwerking van het afvalwater ook qua kosten geoptimaliseerd kan worden. Om discussie hierover op gang te brengen en de lokale betrokkenheid te vergroten, zijn drie regionale platforms opgericht waarbinnen met gemeenten wordt gesproken over de optimalisatie van de afvalwaterketen. De resultaten die elk van deze regio’s behalen, worden ook landelijk beoordeeld.

Resultaten van de regio’s kunnen naar de mening van de ChristenUnie worden bevorderd door per zuiveringskring een nauwere samenwerking op ambtelijk niveau te zoeken. Dat kan leiden tot een gezamenlijke arbeidspool waarbinnen de kennis van het water- en rioleringsbeheer wordt gebundeld.

Speerpunt: Bundel kennis en ervaring van water- en rioolbeheer bij gemeenten en waterschap in een gezamenlijke arbeidspool.

2.     We focussen meer op stedelijk gebied

De klimaatverandering zorgt voor meer neerslag in een kortere periode. De riolering en de waterhuishouding in (oude) stedelijke gebieden zijn hierop (nog) niet goed ingericht. Gevolg is dat het rioolstelsel bij hevige buien vaker wordt overbelast en overstorten van afvalwater vanuit de riolering op het oppervlaktewater vaker voorkomen. De effecten zijn met name in ons gebied goed merkbaar. Zowel op de flanken van de Veluwe als van de Utrechtse Heuvelrug ontstaat vaker wateroverlast en wordt het oppervlaktewater verontreinigd.

In stedelijk gebied is in droge en warme perioden een verhoogde kans op droogval van sprengen en beken.  Ook het ontstaan van giftig blauwalg en botulisme in vijvers en ander oppervlaktewater zonder doorstroming is een gevaar voor de gezondheid van mens en dier.

De ChristenUnie is van mening dat niet alleen naar nieuwbouw en herinrichtingsplannen gekeken moet worden maar dat er een waterplan moet komen voor elk stadsdeel of wijk in gemeenten. Door gemeenten in ons gebied te verleiden te werken aan een klimaatbestendige bebouwde kom, zullen lagere overheden op een duurzame manier uitvoering geven aan haar verantwoordelijkheden voor  een robuuste waterhuishouding. Dit zal op termijn leiden tot lagere maatschappelijke kosten en minder overlast en schade bij hevige neerslag en langdurige droogte.

Speerpunt: Afspraken maken met gemeenten over een klimaatbestendige en duurzame inrichting van het stedelijk waterbeheer.

3.     De risicobenadering is ons uitgangspunt voor veiligheid

Nieuwe normen die invulling geven aan een andere benadering en invulling van de sterkte van dijken en de veiligheid van het achterliggende gebied zijn in ontwikkeling en zullen vastgelegd worden in een nieuwe waterwet. De ChristenUnie wil ervoor zorgen dat de bewoners en bedrijven in de Gelderse Vallei zo snel mogelijk de zekerheid krijgen dat de kans op overstroming vanuit de Nederrijn zeer klein is. Daarom willen we dat de Grebbedijk als eerste dijk in Nederland wordt aangepast aan de nieuwe normen. Waterkeringen als de Slaperdijk zullen dan hun functie als primaire waterkering verliezen en alleen om cultuurhistorische redenen nog in stand worden houden.

Speerpunt: De Grebbedijk als eerste dijk in Nederland aangepast aan de nieuwe veiligheidsnormen.

4.     De huidige zuiveringscapaciteit is voldoende

Door de klimaatverandering zullen hevige buien vaker voorkomen. Overstorten treden dan in werking en belasten het oppervlaktewater met allerlei verontreinigingen. Samen met de gemeenten, willen wij bedrijven en inwoners stimuleren het opgevangen regenwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel en zo mogelijk weer terug te brengen in de ondergrond. Een subsidie behoort wat ons betreft tot de concrete mogelijkheden omdat daardoor de pompcapaciteit en zuiveringscapaciteit niet hoeft te worden uitgebreid.  Afkoppelen en duurzaam verwerken (bij voorkeur infiltreren) van hemelwater heeft als voordeel dat grondwaterstanden stijgen en sprengen en beken continue gevoed kunnen worden met water. De benodigde materialen voor het realiseren van infiltratievoorzieningen willen we tegen verlaagde prijs of gratis beschikbaar stellen. De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanbrengen en realiseren van de voorziening.

Speerpunt: Stimuleren van afkoppelen van verhard oppervlak door inwoners en bedrijven door het verstrekken van benodigde materialen en adviseren bij de realisatie van een duurzame verwerking van hemelwater.

5.     We winnen grondstoffen en energie

Waterschap Vallei en Veluwe is koploper in Nederland op het gebied van terugwinning van energie en grondstoffen met name op de zuiveringen in Apeldoorn en Amersfoort. Er zijn plannen in ontwikkeling om op het terrein van de zuivering in Harderwijk samen met het bedrijfsleven ook mest te verwerken tot biogas. De ChristenUnie waardeert deze initiatieven omdat ze een grote bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame economie. Gebleken is dat deze investeringen een goed rendement opleveren en dat de bedrijfskundige risico’s prima beheersbaar zijn.

De ChristenUnie staat positief tegenover het uitbreiden van afvalstromen naar de zuiveringen zolang dit het primaire proces van het zuiveren van afvalwater ten goede komt.

Het in eigen beheer herwinnen van grondstoffen zoals meststof, bioplastic en papier willen we stimuleren door de wetgeving voor afzet van grondstoffen zo nodig aan te passen.

Speerpunt: Koploper blijven in de herwinning van grondstoffen en energie- besparing en productie.

6.     We zijn integraal grondwaterbeheerder

Naast het initiatief om samen met de gemeenten de gezamenlijke regie van het waterbeheer te organiseren, wil de ChristenUnie in gesprek gaan met de beide provincies en de drinkwaterbedrijven om de grondwateronttrekkingen in breder perspectief te zien. Zo willen we wateroverlast veroorzaakt door grondwater in het stedelijk gebied voorkomen, maar ook de verdroging van de Hoge Veluwe tegengaan.

De visie op de integrale uitvoering van het grondwaterbeheer heeft dan ook een sterke relatie met de visie de waterhuishouding aan te sturen als één systeem.

De ChristenUnie wil niet spreken over het verschuiven van de verantwoordelijkheden op het terrein van grondwater van de provincie naar het waterschap. Een discussie hierover komt de samenwerking niet ten goede.

Speerpunt: We maken niet alleen met gemeenten, maar ook met de beide provincies, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven afspraken over een integrale aanpak van het waterbeheer.