Bestuursagenda 2016

Droge beddingdinsdag 22 september 2015 16:34

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft 4 speerpunten voor de agenda van 2016 gekozen:

- Deltaplan agrarisch waterbeheer en zoetwater hoge zandgronden.
- Het stimuleren van technische en sociale innovaties.
- Klimaatadaptie in stedelijke omgeving.
- Circulaire economie.

Met deze onderwerpen willen we om te beginnen in 2016 ons "visitekaartje" afgeven voor de bestuursperiode van 2015 tot 2019.

De ChristenUnie Vallei en Veluwe is zeer tevreden met de keuze van deze thema's. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die ook in onze speerpunten van het verkiezingsprogramma benoemd zijn.

We zullen ons als bestuur eerst laten voorlichten over de huidige stand van zaken. Daartoe zijn er klankbordgroepen gevormd waar in kleiner verband de materie zal worden bestudeerd.

Dat deze onderwerpen actueel zijn mag geen twijfel hebben.
Zo kwam recentelijk een onderzoek naar het waterverlies op de Veluwe iin de pers. (Zie artikel De Stentor)
We zien op dit punt dat samenwerking met onze partners Provincie Gelderland (Grondwaterbeheer), Vitens (grondwateronttrekking) en de Bekenstichting (behoud Sprengen en Beken op de Veluwe) van cruciaal belang is. Inzicht in de hydrologie van de Veluwe moet ons ook inzicht verschaffen hoe we het integraal waterbeheer (hemelwater / oppervlaktewater / grondwater) het beste vorm kunnen geven.

« Terug