Vragen groene belegging biovergister

donderdag 30 april 2015 17:00

In de AB vergadering van 29 maart heeft Gerard van den Brandhof de volgende vragen aan het college gesteld:

Een onderwerp wat dit kalenderjaar door het AB van waterschap Vallei en Veluwe besproken zal worden is het aangaan van een PPS-constructie voor de ontwikkeling van een vergister op de RWZI in Harderwijk. Met deze installatie moet het mogelijk worden om koemest te verwerken en om te zetten naar biogas.

Als ChristenUnie fractie staan we positief tegenover deze ontwikkeling en zijn van mening dat:
- Dit een bijdrage levert aan de circulaire economie
- Het bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen om te werken aan hernieuwbare energie
- Agrariërs hierbij een extra afzetkanaal krijgen voor de verwerking van overtollige mest
- Transportkosten en verwerkingskosten van mest zullen dalen door het bieden van een regionale oplossing
- Het een versterking biedt voor de uitvoering van onze kerntaken.

De ChristenUnie fractie in de Tweede Kamer wil deze ontwikkeling stimuleren, en heeft een motie ingediend voor uitbreiding van de omgevingswet. Waterschappen moeten ook wettelijk de bevoegdheid krijgen een rol te spelen in de terugwinning van energie en grondstoffen.
Graag zouden we onze inwoners meer willen betrekken bij deze ontwikkelingen. Daarbij denken we aan het benutten van fiscale regelingen voor groene beleggingen.

We hebben de volgende vragen:

  • Is het mogelijk de PPS-constructie qua financiering uit te breiden met het uitgeven van aandelen in de categorie groene beleggingen

  • Is het mogelijk deze aandelen exclusief aan te bieden aan de inwoners en bedrijven in ons gebied

We zijn ons ervan bewust dat deze constructie een unicum zou zijn in overheidsland. Als deze mogelijke vorm van financiering toch mogelijk zou worden is het echter een uitgelezen kans om het werk van het waterschap onder een breder publiek onder de aandacht te brengen, en ook inwoners en bedrijven te betrekken bij de uitvoering van onze taken. Het versterkt ook de positie van het AB, die er als vertegenwoordiger van inwoners en bedrijven op kan toezien dat het waterschap deze ontwikkeling op een verantwoorde wijze kan uitvoeren.

Het spreekt voor zich dat een antwoord op onze vragen gegeven moet worden voordat de discussie over de vergistingsinstallatie in Harderwijk gevoerd gaat worden.

« Terug