Op weg naar een Bestuursagenda 2019-2023

Kantoor Waterschapwoensdag 16 oktober 2019 22:00

Kenmerkend voor het waterschap Vallei en Veluwe is dat alle fracties één gezamenlijk document met de ambities voor deze bestuursperiode opstellen. Het is dus niet ‘de meerderheid plus één’, maar ‘iedere stem telt’. Het document waarin de ambities worden uitgewerkt heet de ‘Bestuursagenda’.

Na eerdere voorbereidende gesprekken vond op 16 oktober 2019 een bijeenkomst met alle bestuurs- en commissieleden plaats. Vanuit de ChristenUnie waren Gerard van den Brandhof, Carlo van Dijk en Bert Zijlstra hierbij aanwezig.

Vooraf hadden alle fracties hun inbreng kunnen leveren. Resultaat was maar liefst 118 onderwerpen. Een groot deel daarvan overlapte elkaar en bovendien waren er ook veel onderwerpen bij die niet per sé éxtra aandacht behoeven. Voorstel was daarom op het gesprek op 16 oktober te concentreren op de onderwerpen waarvan het bestuur vind dat daar de komende vier jaar éxtra aandacht aan moet worden besteed.

Voor de ChristenUnie is die lijst beperkt. Eerder in 2019 is de Blauwe Omgevingsvisie 2050 vastgesteld en die is ruim een half jaar later nog steeds heel bruikbaar als overkoepelend document waarin de ambities van ons waterschap staan. Die ambities zijn ook groot genoeg en het zal veel inspanning vergen om de doelen te halen.

Desondanks kunnen we ons prima vinden in de uitkomst van de bijeenkomst. Daarin werd besloten dat Energietransitie, Circulariteit, Bodem (droogte, water in gebouwde omgeving), Kwaliteit Leefomgeving en Waterbewustzijn (dat wil zeggen: aandacht van inwoners en ondernemers voor bijvoorbeeld hun watergebruik en de afvoer van regenwater op eigen terrein) de komende jaren extra onder het vergrootglas van het algemeen bestuur komen te liggen. In feite zijn die 5 punten (nagenoeg) dezelfde als de hoofdthema's van de blauwe omgevingsvisie. Het college van Dijkgraaf en Heemraden gaat de komende weken met deze onderwerpen aan de slag. Zij komen dan met een voorstel om concreter invulling te geven aan de genoemde onderwerpen.

« Terug

Reacties op 'Op weg naar een Bestuursagenda 2019-2023'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.